Prywatność

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 


Administratorem danych osobowych klientów Comic and Coffee Corner jest PAKT Przemysław Kwaśniewski z siedzibą we Wrocławiu, ul. Drzewieckiego 19 A, 54-130 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. Wrocławia, (dalej: "Spółka"). 
Dane kontaktowe Spółki:, adres e-mail: comicandcoffeecorner@gmail.com lub pocztą zwykłą pod adresem:
ul. Drzewieckiego 19 A, 54-130 Wrocław

1/ Spółka przetwarza dane osobowe w celach: 
(1)    sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
(2)    zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
(3)    rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
(4)    obsługi próśb klientów , które do nas kierują (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
(5)    Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
(6)    zapewnienie obsługi usług płatniczych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
(7)     windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO), 
(8)    przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
(9)    wysyłania newsletterów, organizacji akcji marketingowych i promocyjnych, udzielania rabatów dla stałych klientów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

2/ Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Spółką. 

3/ Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

4/ Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5/ Odbiorcami danych osobowych oprócz Spółki będą:
(1)    podmioty dostarczające usługi administracyjne, konsultingowe, marketingowe, informatyczne oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki,
(2)    podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
(3)     DOTPAY sp. z o.o. -  podmiot świadczący usługi płatności on-line
(4)    organy administracji publicznej 
6/ W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Cookies

Ciasteczko do kawy?

Wykorzystujemy pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.